Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44

Warszawa,  17  lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz.256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego wraz
z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, na dz. ew. nr 133/1, obręb 5-03-10 przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, pismem z 17 lipca 2020 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 12), w związku z prośbą inwestora, przedłużono termin na złożenie wyjaśnień, w zakresie określonym w piśmie z 17 czerwca 2020 r. znak OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO (nr pisma w sprawie: 9), do 31 lipca 2020 r.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. pismem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj.  20 lipca 2020 r.
Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Otrzymują:
Strony postępowania.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

 

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-07-2020
Data wprowadzenia:  17-07-2020


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Zatwierdzający Marzęcka Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-17
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-17
Wersja standardowa