Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów w Dzielnicy Rembertów oraz w Dzielnicy Targówek

Warszawa, 23 września 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.114.2020.IOS 
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz.  283, ze zm.), dalej ustawy ooś oraz art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256, ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na cz. dz. ew. nr 72/1 oraz na dz. ew. nr 77/4, 82, 83, 84/1, 90, 111/13, 111/10, 111/21, 111/22, 116, 117, 118, 119, 120, obręb 3-08-10 w Dzielnicy Rembertów oraz na dz. ew. nr 72/2, 77/5, obręb 4-11-17 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 35 k.p.a., z uwagi na szczególnie skomplikowany charakter sprawy, konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczność uzyskania opinii właściwych organów co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Mając na uwadze postanowienia art. 36 § 1 k.p.a. stanowiącego, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy, informuję, że wydanie przedmiotowej decyzji nastąpi w terminie do 14 grudnia 2020 r.
Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani
w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność),
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 28 września 2020 r.
Sprawę prowadzi: Iwona Ośka, ioska@um.warszawa.pl, telefon: 22-443-25-30, Urząd
m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Otrzymują:
Strony postępowania.

Załączniki:
Data ogłoszenia:
23-09-2020
Data wprowadzenia:  25-09-2020


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-09-25
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-09-25
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-09-25
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-09-25
Wersja standardowa