Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biuro Edukacji > Wydziały > Wydział Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego - (BE-WSP)

Wydział Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego - (BE-WSP)

  Drukuj
 
Adres

00-033 Warszawa
ul. Wojciecha Górskiego 7
Telefon
22 443 35 38
Faks
22 443 35 12
Email
sekretariat.be@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Zakres działania wydziału biura

Do zakresu działania Wydziału Przedszkoli, Szkół Publicznych i Kształcenia Ustawicznego należy w szczególności:

1) realizacja „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” oraz koordynowanie działań dzielnic umożliwiających właściwe jego realizowanie w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, centrów kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego;

2) przygotowywanie na dany rok szkolny wytycznych do organizacji przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez m.st. Warszawa przekazanych do kompetencji dzielnic;

3) opiniowanie propozycji wysokości dodatków motywacyjnych i funkcyjnych dla dyrektorów szkół przekazanych do kompetencji dzielnic;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez dzielnice zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, szkół i placówek przekazanych do kompetencji dzielnic w zakresie:
a) kształtowania sieci publicznych szkół podstawowych, a także określania ich obwodów,
b) kształtowania sieci przedszkoli, szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i placówek,
c) ustalenia planu naboru do przedszkoli i szkół podstawowych, w tym do oddziałów przedszkolnych, sportowych, dwujęzycznych i integracyjnych w szkołach podstawowych,
d) ustalenia planu naboru do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym do oddziałów sportowych, mistrzostwa sportowego, dwujęzycznych oraz integracyjnych,
e) ustalenia planu naboru do centrów kształcenia ustawicznego,
f)  ustalenia planu naboru na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
g) ustalenia kierunków kształcenia zawodowego pod względem zgodności z potrzebami rynku pracy, zwłaszcza w zakresie wprowadzania nowych zawodów,
h) rekrutacji do przedszkoli, szkół i centrów kształcenia ustawicznego prowadzonej z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
i)  rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe,
j)  realizacji kształcenia w Ośrodkach Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, w tym organizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
k) prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
l)  zapewnienia uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego możliwości kształcenia w oddziałach integracyjnych w przedszkolach i szkołach;
m) monitorowania realizacji zaleceń organu nadzoru pedagogicznego oraz przestrzegania przez przedszkola, szkoły i placówki przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny uczniów, słuchaczy i pracowników,
n) kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

5) wdrażanie i zarządzanie systemami rekrutacyjnymi do przedszkoli i szkół;

6) koordynowanie działań związanych z powoływaniem oddziałów przygotowawczych dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz dla obywateli polskich powracających z zagranicy – nieznających języka polskiego na poziomie wystarczającym do korzystania z nauki;

7) koordynowanie działań związanych z powoływaniem międzyszkolnych zespołów nauczania mniejszości narodowych i etnicznych;

8) powoływanie międzyszkolnych punktów katechetycznych;

9) monitorowanie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych;

10) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dofinansowania pracodawców kształcących lub dokształcających młodocianych pracowników;

11) koordynowanie działań związanych z rozwojem szkół zawodowych;

12) prowadzenie i koordynowanie projektów edukacyjnych i kampanii społecznych;

13) współpraca z uczelniami, instytucjami kultury, nauki i sportu;

14) koordynowanie spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto;

15) koordynowanie działań związanych z przyznawaniem nauczycielom nagród Prezydenta;

16) przygotowywanie danych o uczniach niezbędnych do obliczania stawek dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek dotowanych z budżetu m.st. Warszawy;

17) przygotowywanie danych o uczniach niezbędnych do prowadzenia rozliczeń z innymi gminami z tytułu udzielanych dotacji przedszkolom;

18) opiniowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy przygotowywanych przez Zarządy Dzielnic;

19) przygotowywanie zgodnie z zakresem zadań wydziału:
a) sprawozdań, analiz i innych opracowań,
b) projektów uchwał Rady Miasta oraz projektów zarządzeń Prezydenta,
c) projektów odpowiedzi na zapytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
d) projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania senatorów, posłów i radnych,
e) informacji do zamieszczenia w serwisie internetowym Biura i na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy,
f) dokumentacji do archiwizacji;

20) prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków, z zakresu zadań wydziału;

21) współpraca z Kuratorium Oświaty, wydziałami dla dzielnic właściwymi w sprawach oświaty i wychowania, biurami i jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zadań wydziału.

 
 
Wprowadził Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Aktualizujący Zych Tomasz (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Zatwierdzający Burakowski Michał (Biuro Edukacji (BE)) 25-04-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 25-04-2019
Liczba odwiedzin: 10229
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe