Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB przy ul. Jutrzenki

Warszawa, 28 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI
nr pisma w sprawie: 32

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, na działce ew. nr 6/1, 17/1, 17/5, 17/6, 18/24, 18/30, 18/31, 18/32, 18/44 obręb 2-07-04, przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto, informuję, że w niniejszym postępowaniu ma zastosowanie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712).
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, w godzinach pracy Urzędu, tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty z pracownikiem prowadzącym postępowanie administracyjne – Joanną Filipek, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, telefon 22 443 25 46, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.
Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 lipca 2020 r.

Otrzymują:
Strony postępowania.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Magdalena Sieradzka
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
28-07-2020
Data wprowadzenia:  31-07-2020


Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-31
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-31
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-31
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-31
Wersja standardowa