Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: 2020

Katalog wyżej: Wszczęte i toczące się

Lista artykułów:


Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO
Nr pisma w sprawie: 25

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.) dalej ustawy ooś, oraz z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, ze zm.), dalej k.p.a.,  zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, na dz. ew. nr 25/3, obręb 7-03-03 przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, pismem z 27 lipca 2020 r. znak WOOŚ-I.4220.778.2020.BS, wyraził opinię, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś, 
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie, pismem z 22 lipca 2020 r. znak ZNS.7121.1.55.2020.2.PŁ, stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia,
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem z 5 czerwca 2020 r. znak WA.ZZŚ.6.435.21m.2020.AP, wyraził opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz nałożenia obowiązku działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy ooś.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy, w tym z ww. opiniami w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem biura.

Zgodnie z art. 49 § 2 k.p.a. wskazuję dzień obwieszczenia niniejszego zawiadomienia, tj. 31 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kocańda, ekocanda@um.warszawa.pl, tel. 22-443-25-91, Urząd m.st. Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska, Wydział Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Grażyna Pham
Główny Specjalista
w Biurze Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
29-07-2020
Data wprowadzenia:  30-07-2020


Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-30
Aktualizujący Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-30
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 2020-07-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-07-30
Wersja standardowa