Szkoła Podstawowa Nr 191 im. J.Kraszewskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa Nr 191 im. J.Kraszewskiego > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

      

I. Przyjmowanie interesantów:

 

1.     Sekretariat: 

 

Budynek przy ulicy Bokserskiej 30:

poniedziałek – czwartek:  800 – 1200, 1230 – 1500

piątek – dzień wewnętrzny

 

Budynek przy ul. Gruszczyńskiego 12:

poniedziałek – czwartek:  1330 – 1500

piątek – dzień wewnętrzny

 

      

 

2.   Dyrektor szkoły, wicedyrektor przyjmują po uprzednim umówieniu się w sekretariacie szkoły w  następujących godzinach:

 

DYREKTOR SZKOŁY:

 (budynek przy ul. Bokserskiej 30):

Środa 1400 – 1600

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

(budynek przy ul. Bokserskiej 30):

Środa 1400 – 1600

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY:

(budynek przy ul. Gruszczyńskiego 12)

Poniedziałek 1400 – 1600
Piątek 800 – 930

 

 

3.     Kierownik świetlicy: 

           poniedziałek 16.00 - 17.00

           środa 15.30 - 16.30

 

4.   Kierownik gospodarczy:

      Od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 – 10.00, 15.00 - 16.00

 

5.     Pedagog szkolny:

(budynek przy ul. Bokserskiej 30):

Poniedziałek – 800 – 1300
Wtorek – 1100-1600
Środa – 1000 – 1500
Czwartek – 800-1300
Piątek – 800– 1300

 

 

6.     Psycholog szkolny:

 

 (budynek przy ul. Bokserskiej 30):

Wtorek – 800 – 1300
Czwartek – 1000-1500

 

(budynek przy ul. Gruszczyńskiego 12):

Poniedziałek – 900 – 1430
Środa – 900 – 14
30
Czwartek – 1200– 1430

 

     

      Psycholog kliniczny:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 7, Warszawa, ul. Narbutta 65/71

Dyżur w szkole  (budynek przy ul. Bokserskiej 30):

Środa – 900 – 1300

Dyżur w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7:
Poniedziałek 1500-1900
Wtorek 900-1400

Dyżur w szkole (budynek przy ul. Gruszczyńskiego 12):

II i IV czwartek  – 900 – 1300

Dyżur w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7:
Środa – 1400-1930

 

        

7.     Biblioteka szkolna:

 

(budynek przy ul. Bokserskiej 30)

 

Dzień tygodnia

Poniedziałek

800  –  1300     

Wtorek

900  –  1400

Środa

800  –  1300

1300  – 1500  godziny wewnętrzne

Czwartek

800  – 1300

Piątek

900  – 1400

 

 

 

(budynek przy ul. Gruszczyńskiego 12)

Dzień tygodnia

Poniedziałek

800  –  1300     

Wtorek

900  –  1300

Środa

800  –  1300 

Czwartek

800  – 1300

      8.  Pielęgniarka szkolna:

 

Budynek przy ulicy Bokserskiej 30:

Wtorek – 800-1450
Środa – 800-1100
Czwartek – 1115-14
50
Piątek –  800-1450

Budynek przy ulicy Gruszczyńskiego 12:

Środa – 1115-1450
Czwartek – 800-1100

      

           II.   W celu zapisania dziecka do szkoły wymagane są następujące            

               dokumenty:

 

 -       dowód osobisty

-       skrócony akt urodzenia dziecka

-       numer Pesel dziecka

-       oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka (tylko w przypadku braku stałego meldunku)

 

 

III. Sposoby przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 191

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

w Szkole Podstawowej nr 191
im. J. I. Kraszewskiego

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin określa organizację przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego, zwanej dalej Szkołą.

2.      Skarga – przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań i obowiązków przez pracowników,  naruszenie praworządności lub słusznych interesów skarżących, a także przewlekle lub biurokratyczne załatwianie spraw.

3.      Wniosek – przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb społeczności.

4.      Za załatwione pozytywnie uważa się skargi i wnioski, które w toku postępowania wyjaśniającego zostały potwierdzone w całości lub częściowo.

5.      Za załatwione negatywnie uważa się skargi i wnioski, w których wskazane sprawy lub nieprawidłowości nie znalazły potwierdzenia, bądź w przypadku wniosków - nie zostały zaakceptowane.

6.      Informację wskazującą osoby wyznaczone do przyjmowania skarg i wniosków, jak również miejsce przyjmowania skarżących w sprawach skarg i wniosków, umieszcza się w widocznym miejscu w budynku Szkoły Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego oraz na stronie internetowej Szkoły.

7.      Regulamin przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 191 im. J. I. Kraszewskiego dostępny jest w Sekretariacie Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły.

 

§ 2

Przyjmowanie skarg i wniosków

 

1.      Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

2.      Skargi i wnioski wnoszone ustnie przyjmuje Dyrektor Szkoły lub zastępujący go Wicedyrektor Szkoły  – w każdą środę, w godzinach od 14:00 – 15:00.

3.      Z przyjęcia skargi lub wniosku wniesionego ustnie przyjmujący sporządza protokół.

Wzór protokołu z przyjęcia skargi lub wniosku określa Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

4.      W protokole (Załącznik nr 1) zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) oraz adres wnoszącego, a także zwięzły opis sprawy. Protokół podpisują wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący.

5.      Skargi i wnioski wnoszone pisemnie przyjmuje Sekretariat Szkoły - w godzinach pracy Sekretariatu.

6.      Przyjmujący potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego osoba wnosząca wniosek lub skargę.

7.      O tym, czy wnoszone pismo jest skargą, czy wnioskiem decyduje jego treść, a nie forma zewnętrzna. Kwalifikowania spraw jako skarg lub wniosków dokonuje Dyrektor Szkoły.

§ 3

Rejestrowanie skarg i wniosków

 

1.      Wnoszone skargi i wnioski rejestruje się w Rejestrze Skarg i Wniosków, prowadzonym przez Sekretarza Szkoły.

2.      W przypadku wniesienia skargi lub wniosku ustnie do protokołu – protokół przekazuje się do Sekretariatu Szkoły, celem zarejestrowania w Rejestrze Skarg i Wniosków i nadania dalszego biegu zgłoszonej sprawie.

3.      Do Rejestru wpisuje się także skargi i wnioski, które nie zawierają personaliów i nazwy wnoszącego, w tym adresu wnoszącego (anonimy).

4.      Do Rejestru nie wpisuje się pism skierowanych do wiadomości Szkoły.

 

§ 4

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

1.      Imiennej dekretacji skarg i wniosków wpływających do Szkoły dokonuje Dyrektor Szkoły lub zastępujący go Wicedyrektor.

2.      Po zapoznaniu się z treścią skargi lub wniosku, Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor może wyznaczyć pracownika Szkoły odpowiedzialnego za rozpatrzenie skargi lub wniosku, wyznaczając termin załatwienia skargi lub wniosku oraz złożenia projektu zawiadomienia do zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.

3.      Skarga dotycząca określonej osoby nie może zostać przekazana do rozpatrzenia tej osobie, ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku bezpośredniej nadrzędności służbowej.

4.      Jeżeli treść skargi lub wniosku jest nieczytelna lub jeżeli z treści skargi  czy wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania. Wzór wezwania stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

5.      Rozpatrzenie skargi lub wniosku polega na przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, w tym na przygotowaniu szczegółowych informacji oraz na przygotowaniu projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku oraz zawiadomienia.

6.      Dyrekcja Szkoły lub osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi lub wniosku, która została wyznaczona przez Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły, ma prawo zwrócić się o przekazanie niezbędnych wyjaśnień, materiałów, dowodów itp. do pracowników Szkoły lub innych osób mogących udzielić informacji i wyjaśnień. Pracownicy Szkoły są zobowiązani do udzielenia wyczerpujących i zgodnych z prawdą informacji i wyjaśnień, a także do przekazania stosownych materiałów i dowodów.

7.      Załatwienie skargi lub wniosku powinno być poprzedzone rozpatrzeniem wszystkich okoliczności służących rozstrzygnięciu sprawy oraz podjęciu stosownych działań i środków, w tym usunięciu stwierdzonych uchybień i w miarę możliwości przyczyn ich powstania.

8.      Skargi i wnioski, które nie wymagają zbierania informacji, dowodów lub wyjaśnień, powinny być rozpatrzone i załatwione bez zbędnej zwłoki.

9.      Skargi i wnioski wymagające przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinny zostać rozpatrzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

1)      do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające,

2)      do 2 miesięcy, gdy skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana.

10.  W przypadku niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa w pkt. 7 i 8 powiadamia się stronę wnoszącą o przyczynach zwłoki oraz ustala się nowy termin załatwienia sprawy.  Wzory zawiadomień stanowią Załącznik nr 4 i Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

11.  Osoba odpowiedzialna za rozpatrzenie skargi lub wniosku zobowiązana jest do złożenia osobiście, w wyznaczonym terminie,  u pracownika Sekretariatu Szkoły rejestrującego skargi i wnioski - dokumentacji z postępowania wyjaśniającego:

a)      Notatki służbowej z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

b)      Pełnej dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego np. zebrane materiały pomocnicze, dowody, oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów itp.

c)      Projektu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku do wnoszącego.

12.  O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się podmiot wnoszący skargę lub wniosek. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku powinno zawierać między innymi:

a)      Oznaczenie podmiotu, od którego pochodzi.

b)      Oznaczenie wnoszącego skargę lub wniosek.

c)      Wskazanie, w jaki sposób skarga lub wniosek została załatwiona, zawierające wyczerpujące informacje o sposobie załatwienia sprawy, z odniesieniem się do wszystkich zarzutów lub wniosków zawartych w złożonej przez wnoszącego skardze lub wniosku.

d)      W przypadku odmownego załatwienia skargi lub wniosku, zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

e)      Podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stopnia służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub wniosku.

13.  Za jakość merytoryczną oraz prawidłowe i terminowe rozpatrzenie i załatwienie skargi lub wniosku odpowiada pracownik, na którego dekretowano skargę lub wniosek.

14.  Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku sporządza się w dwóch egzemplarzach – oryginał i kopia. Kopia zawiadomienia powinna być opatrzona podpisem osoby rozpatrującej skargę lub wniosek, a w razie konieczności podpisem radcy prawnego.

15.  Dyrektor Szkoły zatwierdza zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, zapoznając się uprzednio z jego projektem.

16.  Dyrektor Szkoły parafuje pismo z odpowiedzią do wnoszącego skargę lub wniosek, przed jego przekazaniem.

17.  Wniesione skargi i wnioski powinny być rozpatrzone i załatwione terminowo,  z należytą starannością oraz dokładnością.

18.  W przypadku gdy skarga, która w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano wnoszącemu w udzielonej odpowiedzi, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności sprawy, osoba właściwa do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi na tę skargę podtrzymać swoje stanowisko. O takim sposobie załatwienia sprawy Dyrektor może zawiadomić organ prowadzący Szkołę.

19.  Skargę lub wniosek dotyczące kilku spraw, podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, Szkoła rejestruje i rozpatruje sprawy należące do jej właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamiając o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek. Kopię skargi/wniosku i pism Szkoły przechowuje się w dokumentacji Szkoły. Wzory pism przekazujących skargę/wniosek według właściwości stanowią Załącznik nr 6 i Załącznik nr 7 do niniejszego Regulaminu.

 

20.  Skargę lub wniosek nienależącą do kompetencji Szkoły – Szkoła rejestruje, a następnie w terminie do 7 dni  zwraca wnoszącemu, wskazując organ właściwy w sprawie, o ile możliwe jest ustalenie i wskazanie właściwego organu  na podstawie treści skargi lub wniosku. Szkoła może zwrócić wnoszącemu skargę lub wniosek bez wskazania organu właściwego do załatwienia sprawy. Kopię skargi/wniosku i pism Szkoły przechowuje się w dokumentacji Szkoły. Wzór pisma zwracającego skargę/wniosek stanowi Załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

21.  Skargi i wnioski zgłoszone anonimowo tzn. niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę lub wniosek  – po dokonaniu rejestracji, pozostawia się bez rozpoznania. Informacje zawarte w skardze/wniosku Dyrektor Szkoły może wykorzystać w ramach pełnionego nadzoru.

 

§ 5

Przechowywanie dokumentacji dotyczącej skarg i wniosków

 

1.      Rejestr Skarg i Wniosków przechowuje się w Sekretariacie Szkoły.

2.      Kopie zawiadomień o sposobie załatwiania skarg i wniosków wraz z pełną dokumentacją przechowywane są w Sekretariacie Szkoły.

3.      Sekretarz Szkoły nadaje numer sprawy oraz zakłada teczkę aktową dla każdej sprawy.

4.      Niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi lub wniosku osobie wnoszącej, Sekretarz Szkoły odnotowuje ten fakt w prowadzonym Rejestrze Skarg i Wniosków.

§ 6
Postanowienia końcowe

1.      Kontrolę nad realizacją przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dyrektor Szkoły, który corocznie dokonuje analizy wpływających skarg i wniosków, a jej wyniki przekazuje Radzie Pedagogicznej oraz uwzględnia w działaniach na rzecz poprawy jakości pracy Szkoły.

2.      Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30, Poz. 168 z późń. zm.) oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, Poz. 46).

 

 

 

 
 
Wprowadził BZMW/aburzynska 19-04-2011
Aktualizujący bzmw/ext.bchelstowska 28-11-2017
Zatwierdzający bzmw/ext.izawadzka 15-12-2017
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-12-2017
Liczba odwiedzin: 3536
Rejestr zmian